Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.


Kroonika


EÜSL-i JUHATUSE KOOSOLEK

20.01.2007 Meeli Bagger

Selle aasta esimene juhatuse töökoosolek toimus 20. jaanuaril Düsseldorfis hotellis „Bismarck". Kohal viibisid Richo Zieminski, Maarika Remmert, Maie Kisis-Vainumäe ja Meeli Bagger. Tervislikel póhjustel puudus Gina Bauer, kes oli volitanud enda nimel hääletama Richo Zieminskit.
Alljärgnevalt kokkuvótlikult räägitust, arutletust.

1. Juhatuse liikmete omavaheline koostöö.
Arutluste tulemusena jóutakse üksmeelsele otsusele, et juhatuse liikmete omavaheline koostöö on viimasel kahel aastal tunduvalt paranenud. Informatsioon liigub ning eriti kiireloomuliste küsimuste üle otsustatakse telefoni teel. Juhatuse esimees ei otsusta enam nii palju ainuisikuliselt, vaid on tegemist siiski kóigi juhatuse liikmete ühisotsustega. Richo Zieminski filtreerib temale saabuvat infot ning edastab selle juhatuse liikmele/ liikmetele, kelle kompetentsi küsimus kuulub. Järgmise juhatuse koosoleku toimumise ajaks määratakse 29.09.-30.09.07, Düsseldorf ning EÜSL-i Peakoosoleku ajaks määratakse 16.11.-18.11.07, Hamburg.

2. Juhatuse koostöö üksikute allorganisatsioonidega.
Tagamaks 2007. aasta EÜSL-i Peakoosoleku óigeaegset ja rahuldavat ettevalmistustööde läbiviimist otsustati:

  • nóuda kóikidelt EÜSL-i allorganisatsioonidelt kuni 15. septembrini 2007 järgmise aasta eelarve projekti, kirjalikult ja saksa keeles esitatuna Richo Zieminskile.
  • juhul kui taotletava toetussumma suurus aastaks 2008 ületab € 1.500, 00 tuleb lisada ka jooksva, st. 2007.a. majandustegevusaruanne kirjalikult ja saksa keeles.
  • allorganisatsioonid, kes ettenähtud tähtajaks oma taotlusi/ aruandeid esitanud ei ole, jäetakse EÜSL-i 2008.a. eelarvest välja.

Juhatus nóuab, et EÜSL-i Projektkoor oma arvelduskonto avab, vastasel korral ei saa 2007.a. ette nähtud toetusi üle kanda.
Juhatus nóuab kahe allorganisatsiooni: Projektkoor ja Hamburgi Eesti kool 2006.a. majandustegevuse aruandeid kuni 01.03.07 originaalis, saksa keeles, esitatuna kirjalikult Richo Zieminskile. Aruanded on vajalikud kuna EÜSL vastutab oma allorganisatioonide rahaliste väljaminekute eest, mistóttu on ka raamatupidamise dokumendid vajalikud.
Juhatus otsustas: parandamaks erinevate EÜSL-i allüksuste omavahelist koostööd kutsuda 2007.a. Töö- ja kultuuripäevadele kóikide allorganisatsioonide 1 esindaja. EÜSL vótab enda kanda reisikulud, osavótukulud tuleb esindajal ise tasuda. Otsustatakse luua ning süvendada kontakte teiste eestlaste organisatsioonidega Euroopas, vastutajaks määratakse Maarika Remmert, edaspidiselt kui EÜSL-i PR referent.

3. EÜSL-i lastepäevade (01.06.-03.06.07) läbiviimine ja juhtnööride väljatöötamine.
Juhatus otsustas lastepäevade organiseerimise ja läbiviimise anda Ostwestfaleni RK-le, vastutajaks on Katrin Maranik-Mones. Otsustati:

  • Üks organiseerija saab tasuta ööbimise + söögi + reisikulude kompensatsiooni.
  • Ei maksta mingeid honorare.
  • Ürituse ettevalmistamiseks vajaminevate kulutuste (värvid, pliiatsid, paberid jms.) katteks on vóimalik saada ettemaksu.
  • Ürituse lópparve esitatakse R. Zieminskile nóutavas raamatupidamise vormis, st. kóik kviitungid, osavótjate nimekiri koos osalustasudega allkirjastatult tabeli kujul, saksa keeles.
  • Osavótumaks EÜSL-i täiskasvanud liikmetele on € 40,00, mitteliikmetele kehtib Annbergi täishind, liikmete lastele kuni 18. eluaastani on sissepääs vaba.

4. EÜSL-i koroona- ja jakkolo karikaturniiri (09.11.-11.11.07) läbiviimine ja juhtnööride väljatöötamine.
Otsustati 4 poolt- ja ühe erapooletu häälega, et 2007. a. korraldab koroona- ja jakkoloturniiri juhatus. Kontaktisik on Maie Kisis-Vainumäe. Juhtnöörid ning hinnad on samad kui lastepäevadel (vt. punkt 3).

5. Seenioride puhkepäevad (20.05.-25.05.07) planeerimine ja organiseerimine.
Maie Kisis-Vainumäe tutvustab lähemalt käesoleva aasta seenioride puhkepäevade kava. Organiseerijat kohustatakse edukat üritust laialdasemalt kirjasónas/ internetis kajastama.

6. EÜSL-i töö- ja kultuuripäevade (07.09.-09.09.07) planeerimine ja organiseerimine.
Otsustati selleaastane üritus pühendada EÜSL-i 55-le sünnipäevale, st. peab olema pidulikum kui teistel aastatel. Kontaktisik - Maarika Remmert. Otsustati traditsiooniline laupäevane pealelóuna kohvi ja kook ära jätta, selle asemel ca. 16.00 pakkuda klaas sekti ja väikesed pirukad. Laupäevaóhtune koosviibimine kannaks nimetust „pidulik gala-dinee tantsuga", nóutav passlik riietus.

7. EÜSL-i häälekandja „Eesti Rada".
Otsustati, et kóik artiklid lehe jaoks peavad eranditult üle maili aadressi eestirada@yahoo.de saadetama, et mólemad toimetajad saabuvate materjalide sisu ja hulgaga tutvuda saaksid. Tóhustamaks omavahelist koostööd eesti- ja saksapoolse toimetaja vahel otsustati Maie Kisis-Vainumäe k.a. varakevadel Eestisse komandeerida.

8. Pressitóendite üleandmine.
R. Zieminski annab Maie Kisis-Vainumäle kui „Eesti Raja" üldosa toimetajale ja Meeli Baggerile kui kultuuriosa eest vastutavale üle DVPJ (Deutscher Verband der Pressejournalisten e.V.) pressitóendi ja liikme zertifikaadi.

9. Üldised küsimused.
Ühehäälselt otsustati ühe EÜSL-i liikme avaldus tema 3 lapse saatmiseks k.a. suvel Eestisse lastelaagritesse, EÜSL-i projekti raames, rahuldada.
EÜSL-i póhikirjas seisab, et liikmeks astuda soovija, peab esitama juhatusele kirjaliku ning allkirjastatud avalduse ja juhatus otsustab tema vastuvótmise üle. Kuidas juhatus otsustab, pole póhikirjas reglementeeritud. See vóib toimuda ka näiteks maili teel. Uute liikmete vastuvótmiseks pole tarvis EÜSL-i Peakoosoleku otsust. Ülalmainitud praktikat uute liikmete vastuvótmisel otsustati käesolevast aastast alates ka rakendada.
2007.a. 4. nädala jooksul kohustatakse M. Baggerit kóigile EÜSL-i allorganisatsioonidele kas maili vói kirja teel teada andma nendele 2007.a. eraldatud rahaliste toetuste suuruse.
Geislingeni hauasamba senine hooldaja pr. Gerz loobub tervislikel póhjustel alates 1. jaanuarist 2007 oma kohustustest. Kóige soodsam pakkumine on tulnud senini firmalt „Gärtnerei Vogt" - aastas € 418,00. Ühehäälselt otsustatakse volitada R. Zieminskit firmaga läbirääkimisi pidama. Halvemal juhul, kui „Gärtnerei Vogt" ei ole nóus hinnas alla minema, tuleb sólmida nendega ikkagi 1-aastane leping hauasamba hooldamiseks, sest kui puudub hooldaja, ähvardab linn Geislingen hauasamba maha vótta.
Seoses Eesti Kirjandusmuuseumi suvekursustega otsustas juhatus järgnevat: kui EÜSL-i arhivaar - Kaja Telschow - peab vajalikuks kursustel osaleda, siis tema osavóttu ka rahaliselt toetada. Maie-Kisis Vainumäe kohustub K. Telschowiga selle üle rääkima ning K. Telschowilt palutakse tema vastavasisulisest otsusest Eesti Kirjandusmuuseumile teatada. EÜSL-i tegevust tuleb internetis paremini, kaasaegsemalt ja huvitavamalt kajastada. Informatsiooni aktuaalsuse eest on vastutav juhatus. Maarka Remmert kohustub antud küsimusega tegelema.

 

Meeli Bagger
EÜSL-i sekretär

Pildid: Maarika Remmert