Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis

Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.EÜSL-i valimiste kord

   

Üldosa

Saadikute valimine

 1. EÜSL-i liikmed valivad 12 saadikut neljaks aastaks kirjalikult ja salajase hääletamise teel.
 2. Saadikute valimine toimub eranditult kirja teel.
 3. Seltsi tegevliikmed on valimis6iguslikud kui nad on valimiste toimumise ajaks saanud 18. aastaseks.
 4. Seltsi toetajaliikmetel ei ole valimisõigust ja neid ei saa valida seltsi juhtorganitesse
Seltsi juhtorganid
 
Saadikud - 7 liiget
Juhatus - 5 liiget
Valimiskomisjon
 1. Valimiste seaduslikuks läbiviimiseks moodustatakse Esinduskogu poolt valimiskomisjon.
 2. Valimiskomisjon koosneb kolmest seltsi liikmest kes ei kuulu seltsi juhtorganitesse ja ise valimistel ei kandideeri.
 3. Valimiskomisj on valib esimehe ja sekretäri.
 4. Valimiskomisjon on vastutav valimiste probleemituks läbiviimiseks: valimissedelite väljasaatmine, valimistähtaegadest kinnipidamine ning valimistulemuste väljaselgitamine.
 5. Valimiskomisjon teeb valimiste tulemused kirjalikult teatavaks EÜSLijuhatuse esimehele.
 6. Valimiskomisjoni tegevus loetakse uue Esinduskogu koosoleku kokkukutsumisega loppenuks.
Kandidaadid
 1. Saadikuks tohib esitada igat liiget, kes tunneb selleks kutsumust
 2. Kandidaat peab valimiste toimumise ajaks vähemalt 18. aastane olema.
 3. Kandidaat peab vähemalt 12 kuud EÜSLi liige olema.
 4. Kandidaat peab kuni valimisnimekirjade avaldamiseni jooksva aasta liikmemaksu tasunud olema.
 5. Kandidaat ei tohi olla eelnevalt kohtu poolt karistatud ega süüdimatu.
 6. Kandidaat esitleb ennast kirjaliku taotlusega EÜSLi juhatuse esimehele vabas vormis eluloo lühikokkuv6tte ning fotoga.
  Taotluses peavad olema ära toodud: ees- ja perekonnanimi (sünnijärgne nimi), sünniaeg ja -koht, perekonnaseis, elukutse ning postiaadress.
 7. EÜSLijuhatuse esimees edastab valimiskomisjonile kandidaatide nimekirja, peale seIle kontrolli vastavusest valimiste korrale, samuti ka valimis6iguslike liikmete nimekirja .
Valimiste tähtajad
 1. Alates kanditatuuri teatavaks tegemise momendist on kandidaatidel võimalus ennast kolme kuu jooksul tutvustada.
 2. Kandidaatide valimine kestab kuu aega.
Valimiste menetlus

Valijad saavad kinnise ümbriku, milles on:
(1) kandidaatide nimekiri
(2) EÜSLi pitsatiga valimisümbrik
(3) isiklik valimisõigussedel
Punkt (1) lisa: Valijad tohivad kuni 12 kandidaati omal valikul kandidaatide nimekirjas alla kriipsutada. Juhul kui on rohkem kui 12-ne kandidaadi nimi alla kriipsutatud, loetakse valimissedel kehtetuks. Ka täiendavalt ette võetud sissekannete puhul loetakse valimissedel kehtetuks.

Punkt (2) lisa: allakriipsutatud valimissedel panna EÜSLi pitsatiga ümbrikku ja sulgeda.

Punkt (3) lisa: isiklik valimisõigus allkirjastada.
Juhul kui isiklikul valimisõigussesedelil puudub allkiri, loetakse antud valimissedel kehtetuks.

EÜSLi pitsatiga kinnine ümbrik, milles on valimissedel, tuleb koos allkirjastatud isikliku valimisõigussedeliga sulgeda eraldi kirjaümbrikku ning postitada valimiskomisjonile, märkides ümbrikule saatja nime ja postiaadressi.

Valimiste kord on EÜSL-i juhatuse poolt kontrollitud ja kinnitatud.

EÜSL-i valimiste kord
Wahlordnung des Vereins
      "Estnische Volksgemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland, e. V."